Zaloguj się

Zarządzanie zgodnością

Czym jest Zarządzanie Zgodnością (Compliance) w Orange?

Co to takiego

W Orange stawiamy sobie za cel stosowanie wysokich standardów, nie tylko w odniesieniu do jakości oraz innowacyjności naszych usług, ale także sposobu prowadzenia i utrzymania relacji biznesowych. Działamy w sposób odpowiedzialny, zapewniający respektowanie prawa, regulacji, standardów oraz zasad etyki zawodowej. Przyjęcie Programu Zarządzania Zgodnością (Compliance) przez Orange Polska jest potwierdzeniem woli prowadzenia działalności w sposób uczciwy, transparentny i godny zaufania. Compliance (Zgodność) to zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób zgodny z wymogami polskiego i międzynarodowego prawa, przestrzeganie i poszanowanie istniejących norm rynkowych i branżowych. W ramach Programu Zarządzania Zgodnością przeciwdziałamy ryzykom wystąpienia takich zjawisk, jak między innymi:
  • korupcja i płatna protekcja,
  • konflikt interesów,
  • kradzież lub zniszczenie własności Orange Polska,
  • postępowanie niezgodne z obowiązującymi w Orange Polska normami i procedurami,
  • działanie sprzeczne z Kodeksem Etyki Orange Polska,
  • postępowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w tym: : naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych, czy stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
  • naruszenie krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisów i regulacji dotyczących sankcji gospodarczych, w szczególności obejmujące embarga, zakazy lub ograniczenia wobec niektórych krajów, osób lub podmiotów, w tym wydanymi przez Polskę oraz Unię Europejską i jej państwa członkowskie, Wielką Brytanię, Organizację Narodów Zjednoczonych lub Stany Zjednoczone oraz wszelkich innych zdarzeń z udziałem naszych pracowników i kontrahentów, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla Orange Polska.
Wszyscy pracownicy Orange Polska są zobowiązani do postępowania zgodnego z wewnętrznymi normami i procedurami, a równocześnie do wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z przepisami prawa. Szkolenia i prowadzone w firmie działania komunikacyjne pozwalają im właściwie zrozumieć zasady zgodności i stosować je na co dzień, zarówno w kontaktach z klientami i kontrahentami, jak i wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami.

Uwaga

W zawiązku z rozszerzeniem programów sankcji ekonomicznych na Federację Rosyjską, Białoruś oraz pochodzące stamtąd podmioty i osoby fizyczne, podkreślamy, że Orange Polska działa zgodnie z obowiązującymi programami/regulacjami w zakresie sankcji ekonomicznych mającymi zastosowanie w naszej działalności. Równocześnie informujemy, że Orange Polska nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835).