Strona główna Orange.pl
 • FAQ

Witamy na stronie

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska

Co to jest PTE?

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska S.A. zostało utworzone w kwietniu 2001 r.

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest działalność związana z zarządzaniem Pracowniczym Funduszem Emerytalnym Orange Polska oraz reprezentowaniem go wobec osób trzecich.

Na rachunkach w Funduszu są gromadzone i inwestowane środki pracowników, którzy przystąpili do jednego z Pracowniczych Programów Emerytalnych prowadzonych przez spółki z Grupy Orange Polska. Środki te pochodzą w szczególności ze składek podstawowych finansowanych przez pracodawców oraz składek dodatkowych wnoszonych do Funduszu przez pracowników. Udział w Programach pozwala pracownikom – przy wsparciu ich pracodawców – zebrać dodatkowe oszczędności, które będą stanowiły uzupełnienie wypłacanych w przyszłości świadczeń emerytalnych z ZUS.

Zadania PTE

Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest ustalanie polityki inwestycyjnej Funduszu oraz nadzór nad jej realizacją.

Skuteczność działań na rynkach inwestycyjnych ma bezpośrednio wpływ na wysokość wypłacanych przez Fundusz świadczeń emerytalnych, a w związku z tym także na poziom życia na emeryturze wszystkich tych pracowników, którzy powierzyli Funduszowi swoje środki.

Poza inwestowaniem zgromadzonych w Funduszu środków, do obowiązków Towarzystwa należy m.in.: codzienna wycena aktywów Funduszu, badanie limitów inwestycyjnych, nadzorowanie spraw związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu, sporządzanie sprawozdań finansowych, wykonywanie obowiązków informacyjnych wobec Członków Funduszu, współpraca z Pracodawcami w zakresie funkcjonowania Programu i zapewnienia należytej obsługi Członków Funduszu

Zadania PTE

Zasady Funkcjonowania PTE

Działalność Towarzystwa nie ma celu zarobkowego, a akcjonariusze Spółki nie mają prawa do udziału w zyskach Spółki.

Przychody Spółki przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów jej działalności. Koszty działalności przekraczające przychodu Spółki pokrywają Akcjonariusze.

Fundusz jest odrębną od Towarzystwa osobą prawną, a środki Funduszu nie mogą być przeznaczone ani używane na potrzeby Towarzystwa.

Zasady funkcjonowania Towarzystwa określają ustawy i statut.

Władze Towarzystwa

Walne Zgromadzenie

Służy realizacji uprawnień Akcjonariuszy
Sprawdź

Rada Nadzorcza

Sprawuje nadzór nad działalnością Towarzystwa

Zarząd

Zarządza sprawami Towarzystwa

Walne Zgromadzenie

To najwyższy z organów Towarzystwa służący realizacji uprawnień Akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki.

Akcjonariuszami Towarzystwa jest 7 Spółek z Grupy Orange Polska:

• Orange Polska S.A., która objęła 478 akcji Towarzystwa,

• Fundacja Orange, która objęła 1 akcję Towarzystwa,

• Integrated Solutions Sp. z o.o., która objęła 4 akcję Towarzystwa,

• Orange Energia Sp. z o.o., która objęła 1 akcję Towarzystwa,

• Orange Szkolenia Sp. z o.o., która objęła 1 akcję Towarzystwa,

• "Telefony Podlaskie" S.A., która objęła 1 akcję Towarzystwa,

• TP TELTECH Sp. z o.o., która objęła 14 akcji Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

Sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa. Do jej kompetencji należy także wykonywanie innych czynności przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki.

Organizację i tryb postępowania Rady Nadzorczej określa jej Regulamin. Rada Nadzorcza Towarzystwa składa się z 10 Członków. Połowa składu Rady jest wybierana przez Walne Zgromadzenie, a połowa przez Członków Funduszu w drodze wyborów. Kadencja Rady Nadzorczej Towarzystwa trwa 3 lata.

Skład Rady Nadzorczej

 • Jacek Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Bagieńska
 • Izabella Browarek
 • Marcin Jaroszek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Maciej Konopko
 • Joanna Kozak
 • Łukasz Mickiewicz
 • Krzysztof Urbański
 • Jerzy Wysokiński - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Zakrzewski

Zarząd

Zarząd Towarzystwa zarządza majątkiem i interesami Spółki oraz reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich.

Szczegółowy zakres kompetencji Zarządu i tryb ich wykonywania określa Regulamin Zarządu. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą na 3-letnią kadencję.

Obecnie funkcję członków Zarządu pełnią:

• Janusz Szreder - Prezes Zarządu

• Marta Hołda - Członek Zarządu

• Michał Sińczuk - Członek Zarządu

Zarząd

PTE

Dane Towarzystwa

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska S.A.
ul. Piękna 17, 00-549 Warszawa
Tel: (22) 880-90-75
Fax: (22) 880-91-55
E-mail: PTE@orange.com

Nr KRS 0000019374
NIP: 521-30-36-125
REGON: 016091183

Wysokość kapitał zakładowego Towarzystwa wynosi 500 000 PLN

Masz pytania?
Zadzwoń!

Infolinia Pracowniczego Funduszu
Emerytalnego +48 (22) 640 09 49
Na skróty
Orange Polska
© 2022 Orange Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 • Nasz profil na Facebook
 • Nasz profil na Instagram
 • Nasz profil na LinkedIN
 • Nasz profil na YouTube
 • Nasz profil na Twitter
Informacja o cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z orange.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane na Twoim urządzeniu.

Więcej informacji