Limity miesięczne

Instrukcja „Limity zamówień z kategorii ‘Dodane do rachunku’ w Orange Polska”

Czym są zamówienia „Dodane do rachunku” w Orange Polska?

Orange Polska S.A. (dalej jako „Orange”) umożliwia proste i wygodne zamawianie filmów, muzyki, ebooków oraz innych multimediów i usług bez konieczności używania kart kredytowych, wykonywania przelewów czy SMS-ów o podwyższonej opłacie. Opłata za takie zamówienie jest uiszczana razem z rachunkiem za abonament telefoniczny (w przypadku klientów ofert na abonament lub mix) bądź jest pobierana ze środków zgromadzonych na koncie głównym użytkownika (w przypadków klientów ofert na kartę). Zamówienia takie Orange obejmuje łączną nazwą „Dodane do rachunku” w Orange.

Lista podmiotów świadczących usługi zamawiane jako „Dodane do rachunku” jest dostępna poniżej w instrukcji. Należy pamiętać, iż niniejsza instrukcja określa wyłącznie wysokości i mechanizm funkcjonowania limitów, natomiast szczegóły dotyczące usług i narzędzi umożliwiających rozliczenia w ramach kategorii „Dodane do rachunku”, określają regulaminy i instrukcje Podmiotów świadczących poszczególne usługi ( np. Orange lub kontrahentów Orange).

Czym są limity?

Dbając o interes klientów, Orange ustanawia limity dla zamówień należących do kategorii ‘Dodane do rachunku’:

  • Limity maksymalne za pojedynczą płatność
  • Limity maksymalne miesięczne lub w danym cyklu rozliczeniowym
  • Limity Maksymalne

Limity, Maksymalne miesięczne lub w danym okresie rozliczeniowym, odnoszą się do zamówień dokonywanych w danym miesiącu lub w danym okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącej klienta z Orange (Okres rozliczeniowy) i są odnawiane z każdym kolejnym miesiącem lub Okresem rozliczeniowym (szczegóły poniżej). Limity maksymalne miesięczne lub w danym cyklu rozliczeniowym przyznawane są łącznie na wszystkie usługi świadczone we współpracy z określonym podmiotem obsługującym dane transakcje (wskazanym każdorazowo na podstronie zamawiania lub w innym miejscu przed złożeniem zamówienia - lista podmiotów w tabeli poniżej). Niezależnie od Limitu miesięcznego u danego podmiotu, klient, dokonując zamówień z kategorii „Dodane do rachunku”, nie może przekroczyć Limitu Maksymalnego za pojedyncza płatność oraz Limitu Maksymalnego w danym Okresie rozliczeniowym . Limity maksymalne za pojedynczą płatność oraz Limity Maksymalne miesięczne lub w danym okresie rozliczeniowym dotyczą niezależnie każdego użytkownika końcowego.

Jakich podmiotów dotyczą limity?

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz różnorodności świadczonych usług, Orange świadczy je na rzecz klientów zarówno samodzielnie, jak też umożliwia ich świadczenie we współpracy z wieloma podmiotami (dalej „Podmioty”). Rola tych podmiotów może być różna. Przykładowo mogą:

  • być podwykonawcą Orange przy świadczeniu usługi przez Orange za którą Orange ponosi pełną odpowiedzialność („Podwykonawcy”);
  • dostarczać i odpowiadać za treści cyfrowe (np. pliki multimedialne), do których Orange umożliwia dostęp swoim klientom („Dostawcy Produktu”);
  • obsługiwać poszczególne transakcje, w tym rozpatrując reklamacje dotyczące świadczenia usług (do których Orange umożliwia dostęp swoim klientom np. w ramach usługi dostępu Zamów z Orange) przez wiele podmiotów („Agregatorzy”);
  • dostarczać i odpowiadać za treści cyfrowe (np. pliki multimedialne) oferowane np. za pośrednictwem sklepów z aplikacjami takich jak Google Play („Samodzielni Dostawcy w imieniu których działa Orange”).

po nabyciu danej usługi objętej kategorią „Dodane do rachunku”, klient ma możliwość bieżącego monitorowania wykorzystywania limitów w danym Okresie rozliczeniowym, wchodząc na swoje konto dostępne na stronie www.orange.pl/mojorange.

Jakie są limity i ich wartości?

Ustanowione zostały dwa rodzaje Limitów: miesięczny i Limity Maksymale:

Limit miesięczny - Limit na Start – to Limit miesięczny dla Klientów ofert na abonament lub mix ze stażem w sieci Orange krótszym niż podany okres przypisany w tabeli (okres obowiązywania Limitu na Start). Długość obowiązującego Limitu na Start może być różna w zależności od Podmiotu świadczącego dane usługi. Limit miesięczny – Limit na Start odnawiany jest z początkiem każdego Okresu rozliczeniowego klienta. Po przekroczeniu wskazanego w tabelce poniżej „stażu” Klienta będzie obowiązywał Limit Bazowy.

Limit miesięczny - Limit Bazowy – to Limit miesięczny dla Klientów ofert na abonament lub mix ze stażem w sieci Orange dłuższym niż podany okres przypisany w tabeli (okres obowiązywania Limitu na Start). Długość obowiązującego Limitu na Start może być różna w zależności od Podmiotu świadczącego dane usługi. Limit miesięczny – Limit Bazowy odnawiany jest z początkiem każdego Okresu rozliczeniowego klienta.

Limit Maksymalny – to jeden limit dla Klientów, obejmujący łącznie wszystkie Podmioty (wskazane w tabeli poniżej), Usługi o Podwyższonej Opłacie, usługi lub transakcji służące do zamówienia lub opłacenia świadczeń podmiotów trzecich (takie jak np. „Zamów z Orange” lub „Dolicz do rachunku Orange”). Stanowi maksymalną łączną sumę wydatków za usługi w danym Okresie rozliczeniowym dla danego MSISDNa. Niezależnie od Limitów przeznaczonych do wykorzystania u danego Podmiotu, łączna kwota wydatków klienta w danym Okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć Limitu Maksymalnegp dla wszystkich Podmiotów. Limit Maksymalny jest odnawialny z początkiem każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego klienta. Limit wyrażony jest w wartości kwotowej i wynosi:

  • 50 euro - maksymalna wartość za pojedynczą płatność,
  • 300 euro - maksymalna suma płatności w miesiącu (lub w danym cyklu rozliczeniowym).

Kwoty wyrażone w walucie euro oblicza się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 31 października poprzedniego roku. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Osiągnięcie przez Abonenta limitu 300 euro, skutkuje blokadą połączeń lub możliwością dokonania zakupu do końca danego miesiąca (lub okresu rozliczeniowego).

Lp. Nazwa podmiotu/Usługi Rola podmiotu/Przykładowa usługa lub produkt, do którego dostęp umożliwia skorzystanie z Zamów z Orange Limit na Start Okres obowiązywania Limitu na Start Limit Bazowy Limity Maksymalne
1 BOKU Agregator 100 PLN 90 dni 600 zł 50 Euro na transakcję
300 Euro na miesiąc/okres rozliczeniowy
2 Digital_Virgo Agregator 200 PLN 90 dni 300 zł
3 DIMOCO Agregator 100 PLN 60 dni 300 zł
4 Fortumo Agregator 100 PLN 90 dni 600 zł
5 GOOGLE Dostawca/Sklep Google Play 200 PLN 90 dni 500zł
6 GAMEMINE Agregator 60 PLN 90 dni 600 zł
7 HiPay Agregator 100 PLN 90 dni 400 zł
8 LOCON Agregator 30 PLN 30 dni 100 zł
9 MICROSOFT Dostawca/Sklep Windows Phone 400 PLN 90 dni 800 zł
10 MOBILTEK Agregator 100 PLN 90 dni 600 zł
11 PARTNER MOBILTEK Agregator 100 PLN 60 dni 300 zł
12 DIMOCO DIGITAL Agregator 0 PLN 90 dni 300 zł
13 Samsung Dostawca/Sklep Galaxy Apps 0 PLN 90 dni 200 zł
14 TELEAUDIO Agregator 0 PLN 90 dni 300 zł
15 TELECOMING Agregator 100 PLN 90 dni 600 zł
16 ZLICK Agregator 60 PLN 90 dni 300 zł
17 Centili Agregator 0 PLN 90 dni 300 zł
18 Mobiamo Agregator 0 PLN 90 dni 300 zł
19 Docomo Digital Agregator 0 PLN 90 dni 300 zł
20 Mondia Media Agregator 0 PLN 90 dni 300 zł

Jak włączyć limity?

Limity są przydzielane automatycznie według stażu abonenta w sieci Orange. Abonent nie musi włączać ani Limitu miesięcznego („na start” lub „bazowego”), ani też Limitu Maksymalnego.

Jak całkowicie zablokować korzystanie z usług objętych limitami?

Klient może w każdej chwili bezpłatnie całkowicie zablokować korzystanie z usług objętych Limitami. Klient może za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta bądź serwisu orange.pl (po zalogowaniu do konta Mój Orange) włączyć bezpłatną Blokadę usług elektronicznych. Włączenie oraz wyłączenie blokady następuje w ciągu 24h od momentu dokonania zgłoszenia przez klienta. W takiej sytuacji, klient nie będzie miał możliwości korzystania z jakichkolwiek zamówień należących do kategorii ‘Dodane do rachunku’ (także tych, w których korzystanie z usługi w pierwszym cyklu rozliczeniowym nie wiąże się z opłatami), do czasu ponownego włączenia możliwości korzystania z usług (wyłączenia blokady). Włączenie blokady jest równoznaczne z wyłączeniem aktywowanych usług cyklicznych (automatycznie odnawialnych na kolejny okres czasu) - by nie doszło do przedłużenia świadczenia usługi cyklicznej na kolejny okres, klient powinien włączyć blokadę najpóźniej na 24 h przed zakończeniem trwającego Cyklu rozliczeniowego dla danej usługi. Zasady korzystania z usług objętych blokadą i z serwisu orange.pl regulują odrębne regulaminy.

Co jeśli wykorzystam Limit miesięczny, a aktywowałem usługę cykliczną?

Użytkownik może dokonywać zamówień wyłącznie w granicach ustanowionych limitów. Należy pamiętać, iż opisany powyżej Okres rozliczeniowy nie musi się równać okresowi na jaki zamawiana jest usługa cykliczna (Cykl rozliczeniowy usługi). Cykl rozliczeniowy to okres, w którym usługa cykliczna odnawia swoją ważność, w związku z czym pobierana jest opłata. Niektóre z usług cyklicznych mogą być odnawialne więcej niż jeden raz w danym Okresie rozliczeniowym. By mogło dojść do ich odnowienia usługi cyklicznej, klient nie może przekroczyć jakiegokolwiek z Limitów w danym Okresie rozliczeniowym. Jeżeli w terminie przewidzianym dla obciążenia opłatą za korzystanie z danej usługi cyklicznej Użytkownik osiągnął już w danym Okresie rozliczeniowym maksymalną wysokość Limitu miesięcznego bądź Limit Globalny wówczas rozpoczęcie kolejnego Cyklu rozliczeniowego nie będzie możliwe a Usługa zostanie zawieszona. Orange poinformuje Użytkownika o zawieszeniu usługi cyklicznej poprzez przesłanie bezpłatnego SMS-a. W takim przypadku obciążenie Użytkownika opłatą będzie możliwe dopiero w kolejnym Okresie rozliczeniowym, chyba, że Użytkownik dokona wcześniej dezaktywacji usługi cyklicznej lub w dalszym ciągu obciążenie nie będzie możliwe ze względu na osiągnięty limit wydatków. Okres zawieszenia usługi cyklicznej wynosić będzie co najmniej 60 dni (od momentu zawieszenia) i jeżeli w tym czasie nie będzie możliwe obciążenie Użytkownika opłatą Usługa ulegnie dezaktywacji.

Użytkownik, który po osiągnięciu maksymalnego Limitu miesięcznego bądź Globalnego, bądź w przypadku posiadania limitu w wysokości niewystarczającej do skorzystania z danej usługi będzie chciał skorzystać z usługi, otrzyma SMS informujący go o niemożności skorzystania z usługi.

Przykładowo:

Cykl rozliczeniowy usługi Muzyka Tu i Tam odnawia się każdego 20 – go miesiąca kalendarzowego. Abonent osiągnął Limit miesięczny 18 dnia miesiąca kalendarzowego a jego Okres rozliczeniowy przypada na każdy 28 dzień miesiąca. W takim usługa cykliczna - Muzyka Tu i Tam ulegnie zawieszeniu z dniem 20- go, ponieważ Limit miesięczny został wykorzystany a Okres rozliczeniowy po którym Limit miesięczny odnawia się przypada dopiero w dniu 28 miesiąca kalendarzowego. To oznacza, że kolejna próba pobrania środków na odnowienie usługi cyklicznej Muzyka Tu i Tam nastąpi dopiero w dniu 20- go kolejnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli w tym momencie Użytkownik nie będzie miał wykorzystanych Limitów, usługa cykliczna ponownie zostanie włączona.

A co jeśli przez pierwszy miesiąc usługa cykliczna jest darmowa?

Niezależnie od ograniczeń wynikających z ustanowionych limitów, Użytkownik będzie mógł aktywować usługę cykliczną, w której pierwszy miesiąc korzystania z usługi jest darmowy, nawet jeżeli korzystanie z takiej usługi po zakończeniu okresu promocyjnego będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty. W takiej sytuacji, po zakończeniu okresu promocyjnego, dalsze korzystanie z usługi będzie miało miejsce wyłącznie w granicach ustanowionych limitów. Oznacza to, iż jeżeli po zakończeniu promocji Użytkownik osiągnie już maksymalną wysokość Limitu miesięcznego lub Limitu Globalnego rozpoczęcie kolejnego Cyklu rozliczeniowego nie będzie możliwe, a Usługa zostanie zawieszona (Użytkownik zostanie poinformowany o zawieszeniu usługi za pośrednictwem bezpłatnego SMS-a). Należy pamiętać, iż dany Okres rozliczeniowy może obejmować kilka Cykli rozliczeniowych. W takim przypadku obciążenie Użytkownika opłatą będzie możliwe dopiero w kolejnym Cyklu rozliczeniowym, chyba że Użytkownik dokona wcześniej dezaktywacji Usługi lub w dalszym ciągu obciążenie nie będzie możliwe ze względu na osiągnięty limit wydatków. Okres zawieszenia Usługi wynosić będzie co najmniej 60 dni(od momentu zawieszenia) i jeżeli w tym czasie nie będzie możliwe obciążenie Użytkownika opłatą, Usługa zostanie wyłączona.