Środy z Orange: regulamin dla klientów usług Orange

 

Regulamin akcji "ŚRODY Z Orange"

(dalej: "Regulamin")

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji "Środy z Orange" (zwanej dalej: "Akcją") jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) Al. Jerozolimskie 160, wpisana do KRS pod numerem 0000010681, NIP: 5260250995, operator sieci Orange, zwana dalej: "Orange" lub "Organizatorem".

1.2. Akcja przeprowadzana jest we wszystkich kinach pod szyldem "Multikino" oraz "Silver Screen" na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno istniejących w chwili rozpoczęcia Akcji, jak i otwartych w trakcie jej trwania (dalej: "Kina").

1.3. Akcja trwa od dnia 01 stycznia 2012 r. (od 18 kwietnia 2012 r. - dla abonentów sieci stacjonarnej) do dnia 31 grudnia 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia okresu trwania Akcji, przy czym poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.orange.pl, z 30-dniowym wyprzedzeniem.

1.4. Przystąpienie do Akcji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. UCZESTNICY AKCJI

2.1. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby, które zawarły z Organizatorem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (umowy abonamentowe) w sieci mobilnej lub stacjonarnej lub korzystające z karty pre-paid w mobilnej sieci Orange (dalej: "Uczestnicy").

 

3. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI przez klientów mobilnej sieci Orange

3.1. Uczestnik przystępuje do Akcji poprzez wysłanie, w okresie trwania Akcji, wiadomości SMS (dalej: "Zgłoszenie") pod numer specjalny "241" o treści "FILM" z numeru telefonu komórkowego objętego umową abonamentową sieci mobilnej Orange lub obsługiwanego kartą pre-paid sieci Orange lub poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer specjalny "241" o treści "FILM" poprzez aplikację dostępną na stronie www.orange.pl dla uczestników korzystających z usługi Orange Free. Koszt Zgłoszenia (wiadomości SMS) jest zgodny z planem taryfowym Orange obowiązującym Uczestnika.

3.2. W czasie do 120 sekund od otrzymania Zgłoszenia Organizator prześle na numer telefonu, z którego nadeszło Zgłoszenie, wiadomość SMS zawierającą 11-cyfrowy kod (dalej: "SMS Kod") oraz link do tego samego 11-cyfrowego kodu w postaci kodu kreskowego, który upoważnia do zakupu dwóch biletów w cenie jednego normalnego biletu na dowolny seans filmowy wyświetlany w środę w okresie trwania Akcji, w dowolnym Kinie (dalej: "Bilety"). W przypadku nieotrzymania SMS Kod w wyżej określonym czasie, Uczestnik powinien zrezygnować z zakupu Biletów w ramach Akcji i zgłosić do Organizatora elektroniczną reklamację, w sposób opisany w ustępie 6 niniejszego regulaminu. Jeśli nieotrzymanie przez Uczestnika SMS Kod wyniknęło z przyczyn leżących po stronie Organizatora, po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania prawidłowego SMS Kod, który będzie upoważniał do zakupu dwóch biletów zgodnie z regulaminem Akcji, na seans filmowy wyświetlany w najbliższą środę od momentu otrzymania tego SMS Kod, w okresie trwania Akcji ustalonym zgodnie z pkt. 1.3. Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu kosztów zakupu biletów ani otrzymania jakiegokolwiek innego zastępczego świadczenia w przypadku, gdy zakupił bilety w normalnej cenie.

3.3. SMS Kod upoważnia do zakupu dwóch biletów w cenie jednego biletu wyłącznie na seanse odbywające się w najbliższą środę od momentu otrzymania SMSa Kod, tj. rozpoczynające się w środę nie wcześniej niż o godz. 00:01 i nie później niż o 23:59. SMSy Kod otrzymane w środę obowiązują wyłącznie w dniu ich otrzymania. Okres ważności SMSa Kod wskazany zostanie w jego treści.

3.4. Podstawą do ustalenia ceny Biletów w ramach akcji Środy z Orange będzie cena jednego normalnego biletu (tj. bez ulg) uwidoczniona w cenniku kinowym, obowiązująca w środy w Kinie, w którym Uczestnik zakupuje Bilety. Cena Biletów zależy od seansu i Kina (zatem cena może być różna), które wybierze Uczestnik oraz może ulegać zmianie w okresie Trwania Akcji wraz ze zmianą cennika Kina.

3.5. SMS Kod upoważnia do zakupu Biletów na wszelkie seanse emitowane w środy w Kinie, w tym seanse w technologii 2D i 3D oraz projekcje specjalne takie jak maratony filmowe oraz transmisje i retransmisje wydarzeń sportowych i muzycznych, z wyłączeniem pokazów zamkniętych, przedpremierowych oraz pokazów na zaproszenie.

3.6. Każdy Uczestnik wraz z zakupem Biletów na film w technologii 3D będzie miał możliwość wypożyczenia 2 sztuk okularów 3D w cenie wypożyczenia jednej pary okularów 3D, wskazanej w cenniku Kina.

3.7. Jeden SMS Kod upoważnia do zakupu wyłącznie dwóch Biletów w ramach Akcji. Nie jest możliwy zakup jednego Biletu za połowę ceny biletu normalnego.

3.8. Każdy Uczestnik ma możliwość otrzymania tylko jednego SMSa Kod zawierającego 11-cyfrowy kod i link do kodu kreskowego upoważniający do zakupu dwóch biletów w cenie jednego na każdą środę w ramach Akcji. Raz użyty kod nie może być wykorzystany ponownie.

3.9. W Akcji uwzględniane będą wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, spełniające wszystkie wymagania określone w Regulaminie. W szczególności nie będą uwzględniane Zgłoszenia wysłane z innej sieci komórkowej niż sieć Orange.

 

4. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI przez klientów stacjonarnej sieci Orange

4.1. Uczestnik przystępuje do Akcji poprzez stronę www.orange.pl (dalej: Portal) lub numer płatnej infolinii *200. Zamówienie kodu może wymagać podania indywidualnego PINu Klienta Orange oraz numeru ewidencyjnego Klienta. PIN można uzyskać dzwoniąc na infolinię 510 100 100 (opłata zgodnie z planem taryfowym obowiązującym Uczestnika).

4.2. Zamówienie kodu przez Portal będzie możliwe po wcześniejszym zalogowaniu na stronie www.Orange.pl. W zakładce "Środy z Orange" Klient Orange zobligowany będzie do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu Akcji, a następnie wpisania numer telefonu komórkowego, na który ma zostać odesłany kod wraz z terminem jego ważności. Zamówienie kodu przez Portal jest bezpłatne.

4.3. Klient Orange będzie mógł w ramach Akcji zamówić z telefonu stacjonarnego w sieci Orange kod przez numer płatnej infolinii (*200). Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym obowiązującym Uczestnika. By przystąpić do Akcji niezbędne jest jednak posiadanie telefonu w sieci mobilnej.

4.4. Klient Orange po połączeniu z płatną infolinią postępuje zgodnie z instrukcją przekazaną w trakcie połączenia.

4.5. W czasie do 120 sekund od otrzymania Zgłoszenia, Organizator prześle na numer telefonu komórkowego podany w zgłoszeniu, wiadomość SMS zawierającą 11-cyfrowy kod (dalej: "SMS Kod"), który upoważnia do zakupu dwóch biletów w cenie jednego normalnego biletu na dowolny seans filmowy wyświetlany w środę w okresie trwania Akcji, w dowolnym Kinie (dalej: "Bilety").

4.6. SMS Kod upoważnia do zakupu dwóch biletów w cenie jednego biletu wyłącznie na seanse odbywające się w najbliższą środę od momentu otrzymania SMSa Kod, tj. rozpoczynające się w środę nie wcześniej niż o godz. 00:01 i nie później niż o 23:59. SMSy Kod otrzymane w środę obowiązują wyłącznie w dniu ich otrzymania. Okres ważności SMSa Kod wskazany zostanie w jego treści.

4.7. Podstawą do ustalenia ceny Biletów w ramach akcji Środy z Orange będzie cena jednego normalnego biletu (tj. bez ulg) uwidoczniona w cenniku kinowym, obowiązująca w środy w Kinie, w którym Uczestnik zakupuje Bilety. Cena Biletów zależy od seansu i Kina (zatem cena może być różna), które wybierze Uczestnik oraz może ulegać zmianie w okresie Trwania Akcji wraz ze zmianą cennika Kina.

4.8. SMS Kod upoważnia do zakupu Biletów na wszelkie seanse emitowane w środy w Kinie, w tym seanse w technologii 2D i 3D oraz projekcje specjalne takie jak maratony filmowe oraz transmisje i retransmisje wydarzeń sportowych i muzycznych, z wyłączeniem pokazów zamkniętych, przedpremierowych oraz pokazów na zaproszenie.

4.9. Każdy Uczestnik wraz z zakupem Biletów na film w technologii 3D będzie miał możliwość wypożyczenia 2 sztuk okularów 3D w cenie wypożyczenia jednej pary okularów 3D, wskazanej w cenniku Kina.

4.10. Jeden SMS Kod upoważnia do zakupu wyłącznie dwóch Biletów w ramach Akcji. W szczególności nie jest możliwy zakup jednego Biletu za połowę ceny biletu normalnego.

4.11. Każdy Uczestnik ma możliwość otrzymania jednego SMSa Kod zawierającego 11-cyfrowy kod upoważniający do zakupu dwóch biletów w cenie jednego na każdą środę w ramach Akcji. Raz użyty kod nie może być wykorzystany ponownie.

4.12. W Akcji uwzględniane będą wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, spełniające wszystkie wymagania określone w Regulaminie.

 

5. PRZEBIEG AKCJI

5.1. Zakup Biletów możliwy jest w dowolnym dniu od momentu otrzymania SMS Kod do upływu ważności SMS Kod, przy czym Bilet musi dotyczyć seansu filmowego odbywającego się w najbliższą środę po otrzymaniu SMS Kod. Zakup Biletów możliwy jest wyłącznie w kasie Kina, w którym odbywa się wybrany przez Uczestnika seans filmowy. Bilety nie są możliwe do nabycia poprzez stronę internetową www.multikino.pl.

5.2. W celu nabycia Biletów Uczestnik powinien przed zakupem poinformować kasjera Kina o udziale w Akcji oraz okazać na wyświetlaczu telefonu kod otrzymany w SMSie Kod.

5.3. SMS Kod z kodem lub kod kreskowy powinien zostać wyświetlony wyłącznie na wyświetlaczu telefonu komórkowego obsługiwanego przez numer telefonu (kartę SIM), podany w Zgłoszeniu. W Akcji nie będą honorowane SMSy, które zostaną przesłane lub w inny sposób skopiowane na inny telefon (inną kartę SIM). Kasjer kina może uzależnić możliwość zakupu Biletów w ramach Akcji od udostępnienia przez Uczestnika telefonu w celu weryfikacji obsługującego go numeru telefonu (karty SIM).

5.4. Osoba towarzysząca Uczestnikowi wykorzystująca drugi Bilet w ramach Akcji nie ma obowiązku wysyłania Zgłoszenia lub spełnienia innych warunków udziału w Akcji określonych w Regulaminie.

5.5. Bilety zakupione na podstawie tego samego SMSa Kod mogą obowiązywać wyłącznie na jeden, ten sam seans. Nie jest możliwy zakup dwóch Biletów, z których każdy obowiązywać będzie na inny seans lub ten sam seans, lecz odbywający się w innym Kinie lub o innej godzinie.

5.6. W ramach Akcji Środy z Orange, Klient Orange będzie mógł zamówić tylko jeden kod promocyjny w danym tygodniu, niezależnie od liczby usług, które posiada w Orange.

5.7. Bilety w ramach Akcji mogą zostać nabyte w kasie Kina na podstawie uprzedniej rezerwacji dokonanej poprzez stronę internetową www.multikino.pl, na ogólnych zasadach wskazanych w "regulaminie zakupu biletów do kin sieci Multikino poprzez stronę internetową www.multikino.pl".

5.8. Możliwość nabycia Biletów w ramach Akcji ograniczona jest wyłącznie dostępnością miejsc na sali oraz w Kinie. W przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych udziałem w określonym seansie filmowym przekroczy liczbę miejsc na sali, o możliwości udziału w seansie decydować będzie kolejność nabywania biletów na seans. Uczestnikom Akcji nie przysługuje pierwszeństwo lub inne przywileje w nabyciu biletu przed innymi klientami Kina.

5.9. Uczestnik nie ma prawa żądania zwrotu kosztu wysłania Zgłoszenia ani otrzymania jakiegokolwiek innego zastępczego świadczenia w przypadku niemożności zakupu Biletów w ramach Akcji ze względu na brak wolnych miejsc na wybranym przez Uczestnika seansie lub w wybranym przez Uczestnika Kinie, jak również ze względu na kolejki do kas kinowych lub okoliczności leżące po stronie Uczestnika.

5.10. Przekazywanie osobom trzecim otrzymanej wiadomości SMS Kod z kodem lub kodu jest zabronione.

5.11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Biletów jak również wymiany Biletów lub SMSa Kod na gotówkę.

5.12. Uczestnik, w każdą środę Akcji, bezpośrednio po zakupie Biletów, będzie miał możliwość zakupu w kasie barowej kina jednego zestawu specjalnego Orange z 15% zniżką. W pozostałym zakresie uprawnienia możliwe do nabycia w ramach Akcji nie łączą się z żadnymi innymi zniżkami obowiązującymi w sieci Orange lub w Kinach, chyba, że Organizator lub operator Kina wyraźnie nie oświadczą inaczej.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników w formie elektronicznej na adres: reklamacje.film@digitalvirgo.pl w terminie 7 dni od zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania wiadomości elektronicznej przez odbiorcę.

6.2. Organizator niniejszym zastrzega, że reklamacje doręczone po 30 dniach od zakończenia Akcji nie będą rozpatrywane niezależnie od daty wysłania wiadomości.

6.3. Elektroniczna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego podany w Zgłoszeniu, numer ewidencyjny Klienta Orange (w przypadku klientów sieci stacjonarnej Orange), dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.6. Reklamacje dotyczące seansu filmowego i funkcjonowania Kina należy zgłaszać bezpośrednio w kasie Kina zgodnie z regulaminem Kina dostępnym w kasach.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia regulaminu Kina dostępnego w kasach Kin (w zakresie dotyczącym zakupu biletu, wypożyczenia okularów 3D oraz udziału w seansie filmowym) oraz przepisy powszechnego prawa. Postanowień Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji.

7.2. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

7.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.orange.pl oraz www.multikino.pl.

7.4. Organizator zastrzega, że z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Organizatora niektóre Kina mogą zostać czasowo lub trwale wyłączone z Akcji (np. z powodu zamknięcia Kina, awarii, remontu). Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia realizacji Akcji we wszystkich lub niektórych Kinach, w szczególności z powodu siły wyższej (np. żałoba narodowa) bądź innych, niezależnych od Organizatora okoliczności. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika kodu w czasie, o którym mowa w punkcie 3.2, jeśli brak doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik, w szczególności w przypadku, gdy telefon Uczestnika jest nieaktywny.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników.