dane firmowe Orange

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

KRS

Orange Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681

REGON

012100784

NIP

526-02-50-995

kapitał zakładowy

Orange Polska S.A z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych