Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Czym jest POPC?

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu.

Zapewnia budowę szerokopasmowej sieci do punktów adresowych stanowiących białe plamy na mapie dostępu do internetu (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym).

Program realizowany jest przez Beneficjentów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), przy wykorzystaniu środków EFRR w ramach I Osi priorytetowej POPC (Działanie 1.1).

Obszary konkursowe w ramach POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), zbiera dane dotyczące infrastruktury i usług telekomunikacyjnych w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) oraz plany inwestycyjne zgłaszane przez operatorów telekomunikacyjnych w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Metodę zbierania danych reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 24 lutego 2014r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i  usług telekomunikacyjnych.

W celu przygotowania bazy adresowej, UKE korzysta z referencyjnych źródeł danych adresowych, które są przygotowywane przez instytucje wyznaczone do tego zadania. Mowa o bazie NOBC (system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, będący składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT), prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz Państwowy Rejestr Granic (PRG), a udostępnianej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Wspomniane instytucje korzystają z kolei z danych przekazywanych przez gminy, które są podstawowym i najważniejszym źródłem informacji o numeracji budynków w Polsce.

Na tej podstawie UKE wyznacza obszary konkursowe w ramach I osi POPC.

Projekty inwestycyjne

W ramach konkursu operatorzy przedstawiają konkretne propozycje projektów inwestycyjnych i  wskazują, które punkty adresowe z listy białych plam zostaną podłączone do sieci szerokopasmowej.

W warunkach konkursowych, dla każdego obszaru określona jest wymagana minimalna liczba punktów, które należy objąć zasięgiem i maksymalna wartość dofinansowania.Punkty adresowe w konkursie

Spośród wskazanych przez operatora punktów adresowych w konkursie, możliwa jest wymiana punktów adresowych na etapie projektowania i realizacji (ale nadal z listy adresowej publikowanej przez CPPC w konkursie).

Nie jest możliwe dodawanie i wymiana przez operatora punktów adresowych, które nie znajdują się na liście opublikowanej przez CPPC.

Z tego powodu Orange Polska realizuje Projekt na konkretnym, zamkniętym zakresie a wprowadzane zmiany adresowe są minimalne i ograniczone do punktów z tej listy.

Cel projektu

Celem działania programu POPC jest zapewnienie powszechnego dostępu do  szybkiego Internetu:

Finansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, która zapewnia dostęp do  szybkiego Internetu, w szczególności na terenach słabo zaludnionych, z dala od dużych aglomeracji – w miejscach mało atrakcyjnych biznesowo dla prywatnych firm telekomunikacyjnych.

W ramach Programu podłączane są w większości małe miejscowości, w których dominują budynki jednorodzinne, a nie obszary charakteryzujące się gęstą, wielorodzinną zabudową.

Projekt pozwoli mieszkańcom tych miejscowości, na równi z mieszkańcami większych miast, korzystać z rozwoju cyfrowego w zakresie komunikacji i informacji ale przede wszystkim dostępu do rynku pracy on line, usług e-administracji, e-medycyny, e-edukacji itp.

  • POPC1
  • POPC2
  • POPC4

Sprawdź czy możesz już
skorzystać ze światłowodu

Sprawdź

Mapa przedstawia adresy w zasięgu sieci szerokopasmowej NGA,
wybudowane w ramach POPC, jak i ze środków własnych Orange Polska.

Oferta hurtowa

Rozpoczęliśmy sprzedaż usług na infrastrukturze wybudowanej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Umożliwiamy dostęp do niej z wykorzystaniem
dedykowanych ofert POPC do:

  • kolokacji urządzeń
  • połączenia sieci w trybie kolokacji lub w trybie liniowym
  • kanalizacji kablowej
  • podbudowy słupowej

W ramach ofert umożliwiamy skorzystanie
z nowoczesnych usług:

  • BSA w technologii FTTH
  • LLU w technologii FTTH