regulamin serwisu Telewizja Tu i Tam


Dział I.
Definicje

§ 1


1. Aplikacja Mobilna: bezpłatna aplikacja, dzięki której można oglądać Materiały wideo na urządzeniach mobilnych, w szczególności tabletach, smartfonach i telefonach komórkowych. Systemy operacyjne, na które dostępna jest Aplikacja Mobilna, oraz sposób jej pobrania opisane są na stronie www.orange.pl.
2. Klient: podmiot będący użytkownikiem Serwisu Telewizji Tu i Tam i posiadający aktywne konto na Portalu (www.orange.pl).
3. Kod dorosłych: kod będący zestawem 4 cyfr, ustalany przez Abonenta korzystających z usług stacjonarnych Orange przy użyciu Kodu PIN, umożliwiający Klientowi dostęp do Materiałów wideo dozwolonych od lat 18.
4. Kod PIN: kod dla Abonentów usług stacjonarnych Orange  - sześciocyfrowy numer identyfikacyjny, który umożliwia samodzielne zarządzanie usługami Orange, możliwy do ustalenia po połączeniu z infolinią 801505505 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora) i wybraniu opcji połączenie z doradcą
5. Materiały wideo: filmy, audycje, programy telewizyjne, materiały audiowizualne dostępne w Serwisie Telewizja Tu i Tam poprzez strumieniową transmisję danych (streaming). Dostęp do Materiałów wideo możliwy jest tylko z terytorium Polski.
6. Numer MSISDN: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number - numer Abonenta ruchomej publicznej sieci telefonicznej sieci Orange;
7. Okres rozliczeniowy: w przypadku Abonenta Orange , z wyłączeniem usługi przedpłaconej (prepaid) okres rozliczeniowy wynikający z zawartej przez Abonenta Orange umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange;
8. Okres subskrypcji: wskazany w Serwisie okres, w którym można oglądać Materiały wideo objęte Subskrypcją w ramach jednej opłaty za Subskrypcję.
9. Okres testowy: wskazany w Serwisie okres, przez który Klient może korzystać z określonych w Serwisie Materiałów wideo bez konieczności ponoszenia opłat.
10. Operator płatności on-line: podmiot, który na zlecenie Orange obsługuje płatności Klientów z tytułu korzystania z Usługi w formie złożenia dyspozycji przelewu bankowego, złożenia dyspozycji płatności kartą płatniczą lub innej usługi płatniczej.
11. Orange: Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3 937 072 437 zł., tel. 510100100 lub *100;
12. Pakiet: określony zestaw Materiałów wideo dostępny w ramach serwisu Telewizja Tu i Tam posiadający odrębną cenę (Pakiet płatny) bądź dostępny nieodpłatnie (Pakiet bezpłatny).
13. Pakiet kwotowy: możliwość wykupienia dostępu do Materiałów wideo, których suma cen podanych na Portalu równa się cenie Pakietu kwotowego.
14. Portal: platforma internetowa administrowana przez Orange, znajdująca się pod adresem internetowym http://www.orange.pl, w oparciu o którą działa Serwis Telewizja Tu i Tam.
15. Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu Telewizja Tu i Tam.
16. Serwis Telewizja Tu i Tam: serwis internetowy dostępny na Portalu.
17. Subskrypcja: zestaw Materiałów wideo dostępny w ramach Usługi, posiadający odrębną cenę, do którego dostęp odnawia się z każdym nowym Okresem subskrypcji. Subskrypcja jest dostępna wyłącznie dla Klientów Orange.
18. Subskrypcja testowa: możliwość korzystania z określonych w Serwisie Materiałów wideo przez jeden Okres testowy, po upływie którego włącza się Subskrypcja.
19. Usługa: usługa świadczona przez Orange drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca na udostępnieniu Klientom możliwości korzystania z Materiałów wideo dostępnych w ramach Serwisu Telewizji Tu i Tam.

Dział II.
Postanowienia ogólne

§ 2


1. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, który jest dostępny na Portalu oraz w Komórkach organizacyjnych.
2. Każdorazowe zamówienie przez Klienta (poprzez wybranie odpowiedniej funkcji na Portalu) Materiału wideo, Pakietu, Subskrypcji (w tym Subskrypcji testowej) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Klient może zgłaszać przez całą dobę, używając formularza zgłoszeniowego dostępnego na Portalu.

Dział III.
Zakres i warunki świadczenia Usługi

§ 3


Orange udostępnia Usługę w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, a Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.


§ 4


1. W zakresie istniejących możliwości technicznych Usługa jest udostępniana Klientom, którzy są użytkownikami sieci Internet.
2. Warunkiem włączenia Usługi jest zalogowanie się Klienta na Portalu poprzez komputer PC, zgodnie z regulaminem Portalu.
3. Zamówienie wybranych Materiałów wideo może być dostępne wyłącznie dla Klientów Orange. Informacja o takich Materiałach wideo będzie opublikowana w Serwisie.

§ 5


1. Uzyskiwanie dostępu do Materiałów wideo za pośrednictwem komputera PC wymaga posiadania przez Klienta:
a) komputera osobistego z dostępem do sieci Internet o przepustowości co najmniej 1024 kb/s,
b) zainstalowanej przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 7.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 3.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 5.X lub jej nowszej wersji lub Google Chrome 1.X lub jej nowszej wersji, z włączoną opcją obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript,
c) aktualnego oprogramowania lub plug-in’u Adobe Flash Player 10.1 lub nowszej wersji, pluginu Silverlight minimum 4.0 lub nowszej wersji
2. Wybrane Materiały wideo mogą być dostępne z pozycji urządzeń mobilnych, w szczególności: telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, a także dekoderów telewizyjnych używanych w związku z usługą telewizyjną świadczoną przez Orange.
3. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych, w szczególności tabletów, smartfonów i telefonów komórkowych, konieczne jest posiadane ww. urządzeń oraz dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 380 kbps. Systemy operacyjne urządzeń mobilnych, z użyciem których można skorzystać z dostępu do Materiałów wideo, wyszczególnione będą w Serwisie. Warunkiem wyświetlenia Materiałów wideo na urządzeniu mobilnym może być połączenie z Serwisem poprzez Aplikację mobilną – informacja na ten temat będzie dostępna w Serwisie.
4. W razie uzyskania dostępu do Materiałów wideo w postaci Pakietu lub Subskrypcji w Usłudze Orange poprzez urządzenie z kartą SIM, dla której Abonent usług mobilnych Orange aktywował Usługę, opłaty za transfer danych przy połączeniu z plikami wideo, do których dostęp Abonent usług mobilnych Orange uzyskał zgodnie z niniejszym Regulaminem, będą wliczone w opłatę za dostęp
5. Lista Materiałów wideo udostępnionych w sposób określony w ust. 3 będzie publikowana w Serwisie Telewizja Tu i Tam.
6. Orange jest gotowa do umożliwienia dostępu do zamówionego Materiału wideo w ciągu 24 godzin w przypadku urządzeń mobilnych oraz 48 godzin w przypadku pozostałych urządzeń po dokonaniu przez Klienta poprawnego zamówienia wybranego Materiału wideo.
7. Abonent usług mobilnych Orange korzystający w oferty przedpłaconej (prepaid) rozpoczyna korzystanie z dostępu do Subskrypcji w dniu, w którym zostanie pobrana opłata za dostęp do Subskrypcji, nie później niż w ciągu 4 dni od złożenia zamówienia dostępu do Subskrypcji i wyrażenia zgody na wcześniejsze spełnienie świadczenia. Abonent usług mobilnych Orange korzystający w oferty przedpłaconej zostanie poinformowany o włączeniu dostępu do Subskrypcji poprzez zakładkę „Moje zakupy” na koncie klienta w serwisie Telewizja Tu i Tam. Opłata za kolejny Okres Subskrypcji zostanie pobrana po 30 dniach od dnia pobrania opłaty za pierwszy Okres subskrypcji
8. Klient niebędący abonentem Orange Polska uzyska dostęp do Materiałów wideo z momentem, z którym zostanie poinformowany przez operatora płatności o skutecznym złożeniu przez użytkownika dyspozycji zapłaty poprzez przelew bankowy lub kartę płatniczą i po wyrażeniu przez użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Użytkownik może sprawdzić aktualny status płatności w serwisie Telewizja Tu i Tam w zakładce "Moje zakupy".
9. Klient może oglądać zamówiony Materiał wideo dowolną ilość razy w ciągu wskazanej w Serwisie Telewizji Tu i Tam dla danego Materiału wideo liczby godzin, liczonej od momentu uruchomienia projekcji, na maksymalnie 4 urządzeniach jednocześnie..
10. W odniesieniu do Materiałów wideo, których projekcja została przewidziana jako jednorazowa, Klient otrzyma w Serwisie Telewizja Tu i Tam informację o ilości czasu, w którym możliwa jest ich projekcja.
11. Wybrane Materiały wideo, Pakiety i Subskrypcje mogą być dozwolone tylko dla dorosłych.
12. Dostęp do materiałów, o których mowa w ustępie powyżej, wymaga autoryzacji Klienta Kodem PIN. Opcja dostępna wyłącznie dla Abonentów usług stacjonarnych Orange.
13. Kod dorosłych jest definiowany przez Klienta. Klient może go później zmienić poprzez wybór odpowiedniej opcji na Portalu.
14. Orange przypomina, że odtwarzanie materiału wideo w dużym stopniu zależy od szybkości łącza, z którego korzysta użytkownik, oraz indywidualnych ustawień komputera. Przed korzystaniem Klient powinien zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju firewalle, programy antywirusowe i programy typu p2p, które mogą wpłynąć na jakość transmisji danych przy odtwarzaniu Materiałów wideo

§ 6


1. W ramach Usługi Klient może zamówić Pakiet.
2. Pakiet zawiera zestaw Materiałów wideo, którego szczegółowa zawartość jest wskazana w Serwisie Telewizja Tu i Tam.
3. Wybrany Pakiet udostępniany jest na wskazany w Serwisie Telewizja Tu i Tam okres we wskazanej w Serwisie cenie.
4. Specjalną formą Pakietu jest dostęp do wszystkich Materiałów wideo lub tylko określonej kategorii na określony czas. Taka możliwość wraz z ceną Pakietu zostaną szczegółowo określone w Serwisie Tu i Tam.
5. Zamówienie Pakietu dokonywane jest przez Klienta Orange po wybraniu odpowiedniej funkcji w Serwisie Telewizja Tu i Tam.
6. Orange może pobierać opłaty z tytułu dostępu do Pakietu na zasadach określonych w Dziale IV.
7. W okresie dostępu do Pakietu Klient może oglądać Materiały wideo dowolną ilość razy.

§ 7


1. W ramach Usługi Klient będący Abonentem Orange może zamówić Subskrypcję.
2. Subskrypcja zawiera zestaw Materiałów wideo, którego szczegółowa zawartość jest wskazana w Serwisie Telewizja Tu i Tam.
3. Wybrana Subskrypcja udostępniana jest we wskazanej w Serwisie cenie na wskazany w Serwisie Telewizja Tu i Tam Okres subskrypcji. Po zakończeniu Okresu subskrypcji Subskrypcja odnawia się na kolejny Okres subskrypcji, aż do czasu rezygnacji przez Klienta z Subskrypcji lub wyłączenia Subskrypcji zgodnie z ust. 8.
4. W przypadku aktywacji Subskrypcji testowej Abonent Orange nie płaci za dostęp do Materiałów wideo przez Okres testowy. Jeżeli Klient nie dezaktywuje Subskrypcji testowej do końca trwania Okresu testowego, to po upływie Okresu testowego włączana jest mu płatna Subskrypcja na kolejne Okresy subskrypcji. Okres testowy może różnić się długością od następujących po nim Okresów subskrypcji. Kolejne Okresy subskrypcji są tej samej długości. Dostępność Subskrypcji testowej, długość Okresu testowego oraz warunki następującej po nim Subskrypcji opublikowane będą w Serwisie.
5. Abonent Orange identyfikowany po danym loginie do Portalu może tylko raz aktywować dostęp do danej Subskrypcji testowej. W razie ogłoszenia nowej Subskrypcji testowej w Usłudze, Abonent Orange może uzyskać do niej dostęp na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Subskrypcji testowej.
6. Aktywacja Subskrypcji dokonywana jest przez Klienta po wybraniu odpowiedniej funkcji na Portalu.
7. Klient otrzymuje dostęp do Subskrypcji od dnia jego aktywacji.
8. Orange pobiera miesięczne opłaty od Abonentów Orange z tytułu dostępu do Subskrypcji zgodnie z § 10, z wyłączeniem korzystania z Materiałów wideo podczas Okresu testowego w przypadku Subskrypcji testowej.
9. W przypadku braku odpowiedniej kwoty środków na koncie usługi przedpłaconej Abonenta usług mobilnych Orange korzystającego z oferty na kartę, Usługa dostępowa nie może zostać aktywowana, o czym Operator poinformuje Użytkownika w informacji zwrotnej.
10. Warunkiem zamówienia przez Abonenta usług mobilnych Orange dostępu do Subskrypcji jest nieposiadanie w danym momencie aktywnej jednej z następujących usług: PAKIET TV 30 DNI, Pakiet TV,  Pakiet TV ( na próbę),  Pakiet TV (gratis),  Pakiet TV 25,  Pakiet TV dla Orange Premium. Posiadanie włączonego dostępu do Subskrypcji uniemożliwia włączenie wymienionych wyżej usług.
11. Abonent usług mobilnych Orange, który ma aktywny dostęp do jednej Subskrypcji, może nie móc uzyskać dostępu równolegle do kolejnej Subskrypcji. Jeśli Abonent usług mobilnych Orange zaloguje się do Serwisu, będzie mógł znaleźć w Serwisie informację w kwestii możliwości (lub jej braku) uzyskania dostępu do danej dodatkowej Subskrypcji.
12. Abonent Orange w dowolnym momencie może dokonać dezaktywacji Subskrypcji (w tym Subskrypcji testowej) po wybraniu odpowiedniej funkcji na Portalu. Do dezaktywacji Subskrypcji dochodzi także w razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange, dla której Abonent Orange założył konto na Portalu, w przypadku dezaktywacji konta Klienta na Portalu lub w sytuacji, w której z powodu zaległości w opłatach dojdzie do zablokowania Abonentowi Orange usług na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange.
13. Do dezaktywacji dostępu do Subskrypcji dochodzi także w razie braku, w momencie rozpoczęcia nowego Okresu subskrypcji. wystarczających środków na koncie usług przedpłaconych Abonenta usług mobilnych Orange korzystającego z oferty na kartę.
14. W przypadku zmiany przez Abonenta usług mobilnych Orange planu taryfowego w trakcie trwania dostępu do Pakietu lub Subskrypcji, Usługa jest dezaktywowana tylko w razie zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na plan taryfowy nieprzeznaczony dla konsumentów.
15. Dostęp do Subskrypcji dla Abonentów Orange zapewniony jest na okresy wskazane w Serwisie w momencie włączania przez Abonenta Orange Subskrypcji.
16. W okresie dostępu do Subskrypcji Klient może oglądać Materiały wideo dowolną ilość razy z zastrzeżeniem ust.12.
17. W każdym miesiącu kalendarzowym Orange dokona wymiany co najmniej 10% Materiałów wideo w ramach Subskrypcji. Informacja o dacie dostępności Materiałów wideo w ramach Subskrypcji zostanie zamieszczona na Portalu.


§ 8


1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Następuje to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Stanowi to także oświadczenie, iż Klient wie, że zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty.
2. Zamówienie następuje poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta podczas procesu zamawiania, adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy.
4. Zaznaczenie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza zawarcie umowy o świadczenie Usługi.
Dział IV.
Opłaty i inne formy uzyskania dostępu do Materiałów wideo

§ 9


1. Z tytułu korzystania z Usługi mogą być pobierane opłaty za korzystanie z Materiałów wideo, Pakietów, Subskrypcji w Serwisie Telewizji Tu i Tam.
2. Kwota obciążająca Klienta wymieniona w ust. 1 jest równa cenie danego Materiału wideo, Pakietu, Pakietu kwotowego, Subskrypcji obowiązującej w momencie nabycia przez Klienta prawa do korzystania z Materiału wideo.
3. Obowiązująca cena jest podana w Serwisie Telewizja Tu i Tam.
4. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

§ 10


1. Klient za wybrany Materiał wideo, Pakiet, Pakiet kwotowy może dokonać poprzez  płatności on-line w formie złożenia dyspozycji przelewu bankowego lub złożenia dyspozycji płatności kartą płatniczą.  Opcja ta jest niedostępna dla Abonentów Orange.
2. Zarejestrowanie w Serwisie Telewizja Tu i Tam dokonanej płatności skutkuje umożliwieniem Klientowi przez Orange obejrzenia wybranego Materiału wideo lub, odpowiednio, Pakietu.
3. Płatności, o których jest mowa w ust. 1, realizowane są przez Operatora płatności on-line.
4. Szczegółowe warunki korzystania z form płatności opisanych w ust. 1 opisują zasady świadczenia płatności Operatora płatności on-line dostępne w Serwisie Telewizja Tu i Tam.

§ 11


1. Abonent Orange może dokonać płatności korzystając z trybu płatności na fakturze VAT.
2. Abonent Orange aby dokonać płatności w trybie płatności na fakturze VAT, należy wybrać odpowiednią opcję podczas składania zamówienia.
3. W celu autoryzacji zamówienia w trybie płatności na fakturze VAT Abonent usług stacjonarnych Orange zostanie poproszony o podanie Kodu PIN.
4. Płatność, następuje poprzez zadysponowanie przez Abonenta usług mobilnych Orange środków udostępnionych Orange uprzednio na jego koncie na potrzeby korzystania z usług telekomunikacyjnych przedpłaconych (w przypadku ofert na kartę) lub poprzez dopisanie opłaty za Usługę jako pozycji do faktury VAT z tytułu usług świadczonych przez Orange Abonentowi usług Orange (w przypadku ofert innych niż na kartę – abonamentowych, w tym ofert  mix).
5. Suma naliczonych opłat z tytułu zamówienia w trybie płatność na fakturze VAT jest umieszczana na fakturze VAT wystawianej po zakończeniu okresu rozliczeniowego właściwego dla usług telekomunikacyjnych.
6. Naliczana na fakturze VAT opłata jest równa cenie danego Materiału wideo, Pakietu, Pakietu kwotowego, Subskrypcji i wybranej kwoty przy doładowaniu Konta obowiązującej w momencie nabycia przez Klienta prawa do korzystania z Materiału wideo.
7. W przypadku Subskrypcji opłata zostanie pobrana za pełny okres miesięczny oraz dodatkowo proporcjonalnie za okres pozostały do końca miesiąca kalendarzowego.
8. W przypadku powyższym po rezygnacji przez Abonenta Orange ostatnia faktura zostanie skorygowana tak, aby suma opłat równała się sumie należności za pełne okresy miesięczne.
9. Suma opłat za dany okres rozliczeniowy za korzystanie z Subskrypcji zostanie naliczona na fakturze VAT za usługi telekomunikacyjne.
10. W przypadku zalegania z opłatami na rzecz Orange Klient nie może zamówić Materiału wideo ani Pakietu ani Pakietu kwotowego ani Subskrypcji ani wybrać opcji doładowania Konta w trybie płatności na fakturze VAT.
11. W przypadku zalegania z opłatami na rzecz Orange zamówiona wcześniej Subskrypcja nie zostanie przedłużona na kolejny miesiąc.

Dział V.
Odpowiedzialność

§ 12


1. Orange odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. W przypadku, jeśli Klient nie mógł obejrzeć wybranego Materiału wideo lub nastąpiły jakiekolwiek utrudnienia w trakcie jego oglądania z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Orange, zostanie udostępniony ponownie wybrany Materiał wideo lub inny Materiał wideo w takiej samej cenie.
3. Orange nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utrudnienia w korzystaniu przez Klienta z Usługi spowodowane z przyczyn niezależnych od Orange w tym braku dostępności sieci Internet lub przeciążenia sieci Internet,
b) następstwa udostępnienia przez Klienta loginu i hasła dostępu osobom trzecim,
c) jakiekolwiek operacje dokonane przez osoby nieuprawnione z przyczyn leżących po stronie Klienta.
4. W przypadku, gdy Orange stwierdzi, że Klient narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi, Orange przysługuje prawo uniemożliwienia Klientowi dostępu do Usługi.
5. W ramach korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest:
a) niezwłocznie powiadomić Orange o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach oraz o przerwach w świadczeniu Usługi,
b) chronić i nie udostępniać swojego loginu i hasła dostępu osobom trzecim.
6. Materiały wideo chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich ograniczone jest wyłącznie do dozwolonego użytku osobistego. Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Usługi dla celów prowadzenia działalności gospodarczej czy jakichkolwiek innych działań komercyjnych. Klient nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek działań polegających na ich rozpowszechnianiu (w tym publicznym), przetwarzaniu, utrwalaniu, kopiowaniu, obróbce lub dystrybucji w zakresie, w jakim wykraczałyby one poza dozwolony użytek osobisty.

Dział VI.
Reklamacje

§ 13


1.    Użytkownik mający zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania umowy przez Orange może skorzystać z trybu reklamacyjnego opisanego poniżej.
2.    Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą wykonania usługi przez Orange z tytułu:
a) niedotrzymania z winy Orange terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi,
b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Orange Usługi,
c) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi..  

§ 14


1.    Reklamacje mogą być składane w terminie 13 miesięcy od momentu, w którym miało miejsce zdarzenie będące przedmiotem reklamacji. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie, pisemnie (osobiście, pocztą – na adres do reklamacji Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice) lub ustnie do protokołu, w każdej jednostce organizacyjnej Orange Polska oraz w każdym salonie Orange Polska i salonie partnera Orange (punkty sprzedaży i obsługi).
2.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i numer telefonu lub inny identyfikator w Orange, z którego użytkownik korzystał przy aktywacji usługi, określenie usługi lub Materiału wideo oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny klienta. Orange Polska ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni.
3.    W celu rozpatrzenia reklamacji będą przetwarzane dane osobowe Klienta, które zostały przekazane przez Klienta w trakcie składania reklamacji.
4.    Zgłoszenie reklamacji lub jej niezgłoszenie w żaden sposób nie wpływa na możliwość dochodzenia roszczeń przez użytkownika na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa, w tym w drodze sądowej.

Dział VII.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 15


1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
2.    Orange powiadamia Klienta o każdej zmianie Regulaminu w postaci publikacji nowej wersji Regulaminu pod adresem internetowym serwisu Telewizja Tu i Tam.
3.    Orange Polska jest stroną kodeksów dobrych praktyk. Kodeksy, których stroną jest Orange Polska, dostępne są na stronie internetowej www.orange.pl.
4.    Konsument ma możliwość uzyskania bezpłatnej informacji prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, a także skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (więcej informacji na www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”).
5.    Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia..  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem.  Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Klient może skorzystać z formularza,, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
6.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważana jest ona za niezawartą. Orange Polska zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności. Zwrot następuje  niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Orange o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu. Klient b nie ponosi opłat związanych ze zwrotem.
7.    Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpiło za jego zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia z momentem rozpoczęcia świadczenia Usługi.

§ 16


Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu Telewizja Tu i Tam

Wzór formularza odstąpienia od umowy (w oparciu o ustawę o prawach konsumenta):

AdresatOrange polska S.A.
ul.Jagiellońska 34,
96-100 Skierniweice
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi
Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (-ów)
Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

* niepotrzebne skreślić

REGULAMIN OPERATORA PŁATNOŚCI ONLINE DLA USŁUGI WIDEO NA ŻYCZENIE - INTERNET

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady świadczenia obsługi płatności w ramach usługi wideo na życzenie - Internet w formie złożenia dyspozycji przelewu bankowego lub złożenia dyspozycji płatności kartą płatniczą.
2. Zasady zawarte w Regulaminie zobowiązują wszystkich użytkowników płatności, w ramach usługi wideo na życzenie - Internet opisanych w powyższym ustępie, do ich przestrzegania.

§ 2 Informacje o usługobiorcy

Usługobiorcą jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający z płatności w ramach usługi, zdefiniowanych w § 3 i mający możliwość korzystania z przelewów bankowych lub posiadający kartę płatniczą, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 Regulaminu (zwany dalej "Usługobiorcą").

§ 3 Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Płatności w ramach usługi wideo na życzenie - Internet w formie złożenia dyspozycji przelewu bankowego lub złożenia dyspozycji płatności kartą płatniczą, są usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144poz. 1204 z późn. zm.).
2. Usługa wideo na życzenie - Internet umożliwia Usługobiorcy zakup materiałów audiowizualnych, udostępnionych do wypożyczania na zasadach określonych w regulaminie usługi wideo na życzenie - Internet, za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.orange.pl
3. Usługa jest płatna. Zapłata za płatności w ramach usługi wideo na życzenie - Internet w formie złożenia dyspozycji przelewu bankowego lub złożenia dyspozycji płatności kartą płatniczą (zwana dalej "Usługą") może być dokonana przez Usługobiorcę przy użyciu elektronicznych form płatności zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu www.orange.pl
2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronach serwisu www.orange.pl
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2011 roku.

Załącznik nr 1

Zasady korzystania z Usługi przy płatności przelewem bankowym.

1. Płatność za Usługę może być dokonana przez każdego Usługobiorcę posiadającego rachunek bankowy oraz możliwość korzystania przynajmniej z jednej z następujących usług:
1.1. Płacę z Inteligo (Inteligo)
1.2. mTransfer (mBank)
1.3. Multitransfer (Multibank)
1.4. Płacę z Nordea (Nordea)
1.5. Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
1.6. Przelew z BPH (Bank BPH)
1.7. iPKO (PKO BP)
1.8. Przelew Pekao24 (PeKaO)
1.9. Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy)
1.10. Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
1.11. Przelew Millennium (Bank Millennium)
1.12. Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
1.13. Przelew Meritum Bank (Meritum Bank)
1.14. Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank)
1.15. Lukas e-przelew (Lukas Bank)
1.16. Eurobank płatność online (Euro Bank)
1.17. Płać z ING (ING Bank Śląski)
2. Płatność za Usługę może by dokonana przez każdego Usługobiorcę posiadającego rachunek internetowy w jednym z następujących banków:
2.1. Deutsche Bank
2.2. Invest Bank
2.3. Kredyt Bank
2.4. Raiffeisen Bank
2.5. Bank Pocztowy
3. Dokonanie płatności polega na zasileniu przez Usługobiorcę rachunku lub wskazanego Centrum Autoryzacyjnego, powiązanego z danym bankiem, wyszczególnionym w pkt. a oraz b powyżej, kwotą równą wartości Usługi.
4. Płatność z wykorzystaniem usług wymienionych w pkt. a. powyżej może by dokonana przez Usługobiorcę 24h na dobę każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych, niedostępnością systemów bankowych oraz przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej.
5. Koszty realizacji płatności przelewem bankowym na rachunki wskazane w serwisie www.orange.pl ponosi Usługobiorca.

Zasady korzystania z Usługi przy płatnościach kartą płatniczą.

1. Płatność za Usługę może być dokonana kartami płatniczymi, które zostały wydane przez polskie banki, działającymi w systemach VISA i Mastercard, dopuszczonymi regulacjami tych systemów do realizacji płatności bez fizycznej ich obecności.
2. Autoryzacja płatności kartami płatniczymi będzie odbywać się na bezpiecznych stronach Centrum Autoryzacyjnego.
3. Autoryzacje będą dokonywane 24h na dobę każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych, przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej lub brakiem odpowiedzi autoryzacyjnej z Banku Wydawcy.
4. Pozytywna autoryzacja płatności dokonana będzie wyłącznie w odniesieniu do karty płatniczej, o ile: 4.1. Karta płatnicza nie będzie zastrzeżona
4.2. Karta płatnicza będzie ważna
4.3. Bank, który wydał Usługobiorcy kartę płatniczą, potwierdzi, że Usługobiorca posiada dostępne środki na realizację płatności.
5. Centrum Autoryzacyjnym do obsługi płatności jest eCard S.A.