Orange Polska
Rynek Klientów-Operatorów
adres do korespondencji:
Aleje Jerozolimskie 160 
02-326 Warszawa 
 
 Infolinia dla Operatorów 19 333
Dzwoniąc pod powyższy numer Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą uzyskać ogólne informacje o hurtowych usługach regulowanych i komercyjnych,  nawiązaniu współpracy
z Orange Polska oraz obsłudze posprzedażowej, rozliczeniach i reklamacjach.
Infolinia dla Operatorów 19 333 w zakresie usług i produktów hurtowych udziela informacji w dni robocze w godz. 8.00 – 20.00.
Pod tym numerem Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą też uzyskać informacje dotyczące statusu usunięcia uszkodzenia na łączach dzierżawionych– 7 dni w tygodniu
przez 24 h.

 Sprzedaż Usług Hurtowych
e-mail: Sprzedaz.OPERATORZY@orange.com
Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą kierować korespondencję handlową dotyczącą usług międzyoperatorskich (w tym ofert, umów i porozumień).

 Obsługa Klienta Operatora 
e-mail: ObslugaKlientaOperatora@orange.com
Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą kierować korespondencję dotyczącą obsługi usług hurtowych (w tym obsługi zleceń i realizacji usług hurtowych).

e-mail: Komunikacja.Inwestycje@orange.com
Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą przesyłać zapytania o dodatkowe informacje dotyczące usług regulowanych, w tym infrastruktury OPL.
Odpowiedzi będą udzielane z uwzględnieniem zasady niedyskryminacji w rozumieniu Porozumienia TP-UKE z dnia 22 października 2009 r. oraz obowiązujących
przepisów prawa.
Informacje w zakresie infrastruktury, które uszczegóławiają zakresy, terminy oraz dane geolokalizacyjne realizowanych inwestycji, przekazywane będą w zakresie dostępnym
na etapie skierowania zapytania. Orange Polska zastrzega możliwość zmiany planów inwestycyjnych, w tym zmiany: terminów realizowanych inwestycji wskutek konieczności spełnienia przez OPL wymogów formalno-prawnych (m.in. uzyskania pozwoleń administracyjnych) lub innych czynników wpływających na termin, zakres oraz sposób  realizacji inwestycji.   
W związku z powyższym, Orange Polska nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Operatorów związane z powyższymi zmianami.

e-mail: Komunikacja.zOA@orange.com
Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą kierować korespondencję dotyczącą potwierdzenia udziału w warsztatach, szkoleń, opinii i uwag do dokumentów konsultowanych (poza dokumentami konsultowanymi w ramach procesu TTM Hurt). 
 
 Rozliczenia i Systemy Sprzedaży
e-mail: Rozliczenia.OPERATORZY@orange.com
Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą kierować korespondencję dotyczącą rozliczenia usług hurtowych.

e-mail: platnosci.operatorskie@orange.com
Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą kierować korespondencję dotyczącą danych związanych z rozliczaniem wpłat (rozrachunki), kompensat
i not odsetkowych.

 Proces TTM Hurt
e-mail: TTMHurt.wnioski@orange.com
Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą kierować wnioski dotyczące modyfikacji lub wprowadzenia nowej usługi w ramach procesu TTM Hurt.

 Komunikacja KPI

e-mail: Komunikacja.KPI@orange.com
Na powyższy adres Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą kierować korespondencję dotyczącą raportowania szczegółowych wartości indywidualnych wskaźników operatora - KPI.
Na wszystkie wymienione adresy można kierować korespondencję nieszyfrowaną z podpisem elektronicznym.