Rozwiązanie umowy przez klientów biznesowych usług mobilnych

DrukujEXPORTUJ PDF

Data końca umowy to data, kiedy kończy się umowa podpisana na czas określony, zazwyczaj na warunkach promocyjnych. Nie jest to data rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - od tego momentu umowa przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.

Po dacie końca umowy możesz rozwiązać umowę bez dodatkowych kosztów i zakończyć współpracę z Orange. Wiąże się z to rezygnacją ze świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Możesz także przedłużyć umowę na warunkach promocyjnych korzystając z programu Propozycja dla klientów biznesowych.

Rozwiązanie umowy to zakończenie współpracy z Operatorem, które wiąże się z rezygnacją ze świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Krok 1

Zanim zrezygnujesz z usług Orange, sprawdź ofertę Propozycja, jaka została przygotowana specjalnie dla Ciebie. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • zaloguj się na Mój Orange, wybierz opcję przedłuż umowę i samodzielnie sprawdź przygotowaną ofertę
 • zadzwoń pod numer Propozycji Orange *400 lub 501400400 (opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie), gdzie doradca przedstawi Ci ofertę
 • udaj się do salonu Orange, w którym pracownik salonu przedstawi ofertę przygotowaną dla Ciebie.

Krok 2

Jeżeli jednak nie jesteś zainteresowany dalszym korzystaniem z usług Orange możesz złożyć rezygnację. Rezygnacja ze świadczenia usług jest możliwa tylko w formie pisemnej.

Pamiętaj, obowiązuje Cię okres wypowiedzenia trwający co najmniej jeden, pełny okres rozliczeniowy następujący po dacie wpłynięcia rezygnacji do Orange (odłączenie od sieci następuje z końcem kolejnego okresu rozliczeniowego, następującego po zarejestrowaniu pisma z rezygnacją).

Zlecenie rezygnacji z usług Orange jest możliwe:

 • w salonie Orange - zgłoś dyspozycję pracownikowi salonu
 • listem poleconym - pismo prześlij na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Pismo ze zleceniem rezygnacji powinno zawierać:

 • numer telefonu
 • nazwę i pieczątkę firmy
 • imię, nazwisko oraz czytelny podpis osoby upoważnionej.

Pamiętaj, jeżeli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych na czas określony, wypowiedzenie jej przed upływem terminu zakończenia umowy, będzie się wiązać z koniecznością zapłacenia równowartości rabatu udzielonego podczas podpisywania umowy, pomniejszonego o wartość za okres od zawarcia umowy do jej rozwiązania.

Krok 3

Po zarejestrowaniu rezygnacji w systemie, otrzymasz SMS potwierdzający przyjęcie rezygnacji wraz z informacją o możliwości skorzystania z oferty Propozycja Orange.

Krok 4

Jeżeli zleciłeś już rezygnację, a zdecydowałeś się nadal korzystać z usług Orange, możesz anulować rezygnację. W tym celu:

 • udaj się do Salonu Orange i zgłoś chęć anulowania rezygnacji lub
 • prześlij pismo pod numer faksu 22 5887890 lub
 • prześlij pismo na adres:

Orange polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Pamiętaj, pismo powinno dotrzeć do Orange przed ustaloną datą wyłączenia telefonu.

Dokument z odwołaniem rezygnacji powinien zawierać:

 • numer telefonu
 • nazwę i pieczątkę firmy
 • imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej
 • czytelny podpis osoby upoważnionej oraz
 • informację: proszę o anulowanie rezygnacji z numeru (tu wpisz Twój numer).

Anulowanie rezygnacji jest bezpłatne.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
 • O której godzinie mój telefon będzie wyłączony?

  Ustalenie konkretnej godziny nie jest możliwe. Wyłączenie telefonu może nastąpić w każdym czasie (pomiędzy godz. 0:00 a godz. 24:00) ostatniego dnia obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dzień upływu okresu wypowiedzenia).

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak rozwiązać umowę, w przypadku śmierci Abonenta?

  Jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, prześlij pismo ze zleceniem rezygnacji oraz akt zgonu Abonenta pod numer faksu 22 5887890. Po zarejestrowaniu dokumentu umowa zostanie rozwiązana z końcem najbliższego okresu rozliczeniowego, bez naliczania żadnych opłat.

  W przypadku innej osobowości prawnej, za zobowiązania Abonenta odpowiadają pozostali współwłaściciele firmy.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Chcę zrezygnować z usług z datą zakończenia promocji, kiedy powinienem przesłać rezygnację?

  Jeżeli chcesz, aby umowa została rozwiązana z dniem zakończenia promocji, to pismo z rezygnacją powinieneś złożyć z wyprzedzeniem co najmniej pełnego okresu rozliczeniowego przed datą końca umowy. Twój numer zostanie wyłączony wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zakończy się promocja.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy rozwiązanie umowy przed upływem jej trwania wiąże się z konsekwencjami finansowymi?
  Tak. Jeżeli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych na czas określony, wypowiedzenie jej przed upływem terminu zakończenia będzie się wiązać z koniecznością zapłacenia równowartości ulgi udzielonej przy podpisywaniu umowy, pomniejszonej o wartość za okres od zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp